نمایش 1–12 از 372 نتیجه

نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تولید در اقتصاد شناخته می شود که از طریق بررسی نرخ اشتغال پویایی اقتصاد یک منطقه ارزیابی می گردد. محاسبه این شاخص از تقسیم جمعیت شاغل بر جمعیت فعال (جمعیت شاغل + جمعیت بیکار) صورت می پذیرد.

نرخ اشتغال